Quality Control Technical Bulletin Technická brožúra kontroly kvality
About This Chapter O tejto kapitole
This chapter contains the Quality Control (QC) Technical Bulletin, which supplements information in the Pinsert chapters in this manual and in the package inserts. This chapter also provides information about the handling and storage of quality control organisms and, if results are outside the expected range, protocols to follow. This chapter also contains QC testing suggestions for each card type. For more information about using the VITEK system, see the VITEK Software and Workflow Manualand the VITEK Instrument and Accessories Manual. Táto kapitola obsahuje Technickú brožúru kontroly kvality (QC), ktorá dopĺňa informácie v kapitolách Príručnej informácie v tejto príručke a v príbalových letákoch. Táto kapitola poskytuje aj informácie o spracovaní a skladovaní organizmov kvality kontroly a, ak sú výsledky mimo očakávaného rámca, protokoly s návodmi. Táto kapitola obsahuje aj návrhy testovania kontroly kvality pre každý typ karty. Viac informácií ohľadom používania systému VITEK nájdete v Príručke pracovného postupu a softvéru VITEK a v Príručke príslušenstva a nástrojov VITEK.
Chapter Contents Obsah kapitol
About This Chapter: 28-1
Chapter Contents: 28-1
Frequency of QC Testing: 28-2
Identification: 28-2
MIC Values per NCCLS (1): 28-2
QC Procedure for Media Thymidine Content: 28-2
Testing and Storage of QC Organisms: 28-3
Aerobic Bacteria (BAC, EPS, GNI, GNI+, GNS, GPI, GPS, NFC, UID/UID-3): 28-3
Anaerobes (ANI): 28-4
Fastidious Organisms (NHI): 28-4
Yeast (YBC): 28-5
QC Recommendations and Suggestions: 28-6
Anaerobe Identification (ANI): 28-6
Gram-Negative Identification (GNI and GNI+): 28-6
Gram-Negative Susceptibility (GNS): 28-6
Gram-Positive Identification (GPI): 28-6
Gram-Positive Susceptibility (GPS): 28-7
Neisseria/Haemophilus Identification (NHI): 28-7
Urine Identification (UID/UID-3): 28-7
Yeast Biochemical (YBC): 28-7
Troubleshooting QC Discrepancies: 28-8
QC Card Types and Organisms: 28-9
Bibliography: 28-11
O tejto kapitole: 28-1
Obsah kapitoly: 28-1
Frekvencia testovania kontroly kvality: 28-2
Identifikácia: 28-2
Hodnoty MIC na NCCLS (1): 28-2
Postup kontroly kvality pre obsah média thymidinu: 28-2
Testovanie a skladovanie organizmov QC: 28-3
Aeróbne Baktérie (BAC, EPS, GNI, GNI+, GNS, GPI, GPS, NFC, UID/UID-3): 28-3
Anaeróby (ANI): 28-4
Chúlostivé organizmy (NHI): 28-4
Kvasinka (YBC): 28-5
Odporúčania a podnety QC (kontroly kvality): 28-6
Anaeróbna identifikácia (ANI): 28-6
Gram-Negatívna identifikácia (GNI a GNI+): 28-6
Gram-Negatívna citlivosť (GNS): 28-6
Gram-Pozitívna identifikácia (GPI): 28-6
Gram-Pozitívna citlivosť (GPS): 28-7
Neisseria/Haemophilus - identifikácia (NHI): 28-7
Urine - identifikácia (UID/UID-3): 28-7
Kvasinka - biochemická (YBC): 28-7
Riešenie problémov nezrovnalostí QC: 28-8
Typy kariet a organizmy QC: 28-9
Bibliografia: 28-11
Frequency of QC Testing
Identification
Currently, we recommend that your laboratory follow your most stringent inspecting agency's guidelines for frequency of identification product testing. Common practice is to perform QC upon receipt of shipment. Results must meet those stated in the package insert and the appropriate Pinsert chapter in this manual. MIC Values per NCCLS (1)
The laboratory must document that it has tested appropriate control strains for a minimum of 30 consecutive test days.
During the entire testing period of 20 consecutive days with no more than one MIC, or 30 consecutive days, no more than three of the MIC values for each antimicrobial/organism combination may be outside established accuracy ranges. The laboratory must test each reference strain at least once a week and whenever a lot number changes.
Whenever a MIC value is outside the accuracy control limits during weekly quality control testing, the following QC checks are required.
You must test the appropriate control strain(s) for five consecutive days.
For each antimicrobial/organism combination, all of the five MIC values must be within established accuracy control limits.
If one MIC value is outside the accuracy control limits within the five-day testing period, the laboratory must continue daily control testing for another 20 or 30 consecutive days. QC Procedure for Media Thymidine Content
The procedure in section Testing and Storage of QC Organisms in this chapter for testing Enterococcus faecalis ATCC 29212 on VITEK GNS and GPS FLEX test kits is to ensure acceptability of the media thymidine content for test kits containing trimethoprim-sulfa (GNS or GPS) or trimethoprim (GNS). See the package insert for expected results, and see the appropriate Pinsert chapters in this manual for the setup procedure. It is very important to key in the organism name E. faecalis ATCC 29212.
Frekvencia testovania QC
Identifikácia
V súčasnosti odporúčame, aby sa vaše laboratórium riadilo najstriktnejšími inšpekčnými agentúrnymi smernicami pre frekvenciu testovania identifikácie produktov. Bežnou praxou je vykonať QC podľa predpisu expedície. Výsledky sa musia zhodovať s údajmi v príbalovom letáku a v príslušnej kapitole Príručnej informácie v tejto príručke. Hodnoty MIC na NCCLS (1)
Laboratórium musí dokumentovať, že testovalo príslušný kontrolný kmeň minimálne 30 za sebou nasledujúcich testovacích dní.
Počas celého testovacieho obdobia 20. za sebou nasledujúcich dní s nie viac, ako jedným MIC, alebo 30. za sebou nasledujúcich dní, nie viac, ako tri hodnoty MIC pre každú kombináciu antimikrobiálna látka/organizmus, môže byť mimo stanovených rozsahov presnosti. Laboratórium musí testovať každý referenčný kmeň najmenej raz za týždeň a vždy, keď sa zmení číslo šarže.
Vždy, keď je hodnota MIC mimo limitov kontroly presnosti počas testovania kontroly kvality, vyžadujú sa následné kontroly QC.
Príslušný kontrolný kmeň musíte testovať päť po sebe nasledujúcich dní.
Pre každú kombináciu antimikrobiálna látka/organizmus musí byť všetkých päť hodnôt MIC v rámci stanovených limitov kontroly presnosti.
Ak jedna hodnota MIC bude mimo limitov kontroly presnosti z päť-dňového testovacieho obdobia, laboratórium musí pokračovať v dennom kontrolnom testovaní ďalších 20 alebo 30 za sebou nasledujúcich dní. Postup kontroly kvality pre obsah média thymidinu
Postup v časti Testovanie a skladovanie organizmov QC v tejto kapitole na testovanie Enterococcus faecalis ATCC 29212 na testovacích súpravách VITEK GNS a GPS FLEX je na zaistenie prípustnosti obsah média thymidinu pre testovacie súpravy obsahujúce trimethoprim-sulfa (GNS alebo GPS) alebo trimethoprim (GNS). Ohľadom očakávaných výsledkov si pozrite príbalový leták a ohľadom postupu nastavenia si pozrite príslušné kapitoly Príručnej informácie v tejto príručke. Je veľmi dôležité zaznamenať názov organizmu E. faecalis ATCC 29212.
Testing and Storage of QC Organisms
Aerobic Bacteria (BAC, EPS, GNI, GNI+, GNS, GPI, GPS, NFC, UID/UID-3)
Rehydrate the organism according to the manufacturer's instructions.
Long-Term Storage:
Subculture to a Trypticase Soy Agar with 5% sheep blood (TSAB) plate. Subculture BAC QC organisms to Trypticase Soy Agar.
Incubate at 35°C to 37°C for 18 to 24 hours.
Check for purity.
Make a heavy suspension in 1.5mL Tryptic Soy Broth (TSB) with 15% glycerol. Freeze at -70°C.
Short-Term Storage:
From either the frozen stock or the rehydrated suspension, subculture to one TSAB plate and three TSAB slants. Label the TSAB plate week 1, and the three slants week 2, week 3, and week 4. Subculture BAC QC organisms to Trypticase Soy Agar. Incubate at 35°C to 37°C for 18 to 24 hours. Organisms for GPI QC require 3% to 5% CO2.
Check for purity.
Store the plate and three slants at 2°C to 8°C for use for 20/30-day susceptibility or weekly QC susceptibility testing.
Subculture the plate/slant to a fresh TSAB plate, and incubate 18 to 24 hours at 35°C to 37°C before running QC testing.
For daily handling and subbing of the QC organisms, see the 20/30 Day QC Flowchart (not in this manual).
Testovanie a skladovanie organizmov QC
Aeróbne Baktérie (BAC, EPS, GNI, GNI+, GNS, GPI, GPS, NFC, UID/UID-3)
Rehydratujte organizmus podľa inštrukcií výrobcu.
Dlhodobé skladovanie:
Subkultivujte na doštičku agaru tryptickej sóje s 5% ovčou krvou (TSAB). Organizmy QC BAC subkultivujte na agar tryptickej sóje.
nkubujte pri 35°C až 37°C 18 až 24 hodín.
kontrolujte čistotu.
Vytvorte ťažkú suspenziu v 1,5ml vývaru tryptickej sóje (TSB) s 15% glycerolom Zmrazte na -70°C.
Krátkodobé skladovanie:
Buď zo zmrazených zásob alebo z rehydratovanej suspenzie subkultivujte na jednu doštičku TSAB a tri šikmé agary TSAB. Doštičku TSAB označte týždeň 1 a tri šikmé agary týždeň 2, týždeň 3 a týždeň 4. Organizmy QC BAC subkultivujte na agar tryptickej sóje. Inkubujte pri 35°C až 37°C 18 až 24 hodín. Organizmy pre GPI QC si vyžadujú 3% až 5% CO2.
Skontrolujte čistotu.
Doštičku a tri šikmé agary uskladnite pri 2°C až 8°C pre použitie na 20/30-dňové testovanie citlivosti alebo týždenné testovanie citlivosti QC.
Pred spustením testovania QC, doštičku/šikmý agar subkultivujte na čerstvú doštičku TSAB a inkubujte 18 až 24 hodín pri 35°C až 37°C.
Ohľadom denného zaobchádzania a nanášania organizmov QC si pozrite 20/30 dňový vývojový diagram QC (nie v tejto príručke.
Anaerobes (ANI)
Rehydrate the organism according to the manufacturer's instructions. Use all of the broth, if you are rehydrating a disk, or place the pellet in chopped meat broth for four to five days. Subculture twice to anaerobic blood agar (CDC formulation), and incubate anaerobically. Hold the first subculture for 48 hours and the second for 24 hours. Use the second subculture to set up QC. Use more than one plate, if needed, to obtain a McFarland No.3 Colorimeter standard inoculum. Use the organism for QC. See the appropriate Pinsert chapter in this manual.
Short-Term Storage:
Subculture to a CDC formula anaerobic BAP, or Chopped Meat Broth.
Incubate for 24 hours.
Store at room temperature for up to one month.
Use the procedure described above in this section, subculturing twice before you run QC.
Long-Term Storage:
Make a heavy suspension using two parts defibrinated sheep blood, one part BHI broth and one part glycerol.
Freeze at -70°C. Avoid repeated thawing and refreezing by either freezing in single-use aliquots or by removing a small portion of "frozen slush" with a sterile applicator stick. Subculture twice, as described above in this section, before you run QC.
Fastidious Organisms (NHI)
Rehydrate the organism according to the manufacturer's instructions.
Subculture to a Chocolate Agar Plate (CAP). Incubate for 24 hours at 35°C in 3% to 5% CO2.
Check for purity.
Subculture to a CAP. Incubate for 24 hours at 35°C in 3% to 5% CO2, using the second subculture to set up QC. Use more than one plate, if needed, to obtain a McFarland No. 3 Colorimeter standard inoculum. Use the organism for QC. See the appropriate Pinsert chapter in this manual.
Anaeróbne látky (ANI)
Rehydratujte organizmus podľa inštrukcií výrobcu. Ak rehydratujete disk, použite celý vývar alebo umiestnite peletku do mäsového vývaru na štyri až päť dní. Dvakrát subkultivujte na anaeróbny krvný agar (formulácia CDC) a anaeróbne inkubujte. Prvú subkultiváciu vykonávajte 48 hodín a druhú 24 hodín. Druhú subkultiváciu použite na nastavenie QC. Ak je to potrebné, na získanie očkovacej látky štandardu McFarland č. 3 kolorimetra, použite aj viac ako jednu doštičku. Použite organizmus pre QC. Pozrite si príslušnú kapitolu Príručnej informácie tejto príručky.
Krátkodobé skladovanie:
Subkultivujte na anaeróbny BAP vzorca CDC alebo na mäsový vývar.
nkubujte 24 hodín.
kladovať môžete pri izbovej teplote až jeden mesiac.
red spustením QC, na dvojnásobnú subkultiváciu použite postup opísaný vyššie v tejto časti.
Dlhodobé skladovanie:
Za použitia dvoch častí defibrinovanej ovčej krvi, jednej časti vývaru BHI a jednej časti glycerolu vytvorte ťažkú suspenziu.
Zmrazte na -70°C. Vyhnite sa opakovanému rozmrazovaniu a zmrazovaniu tak, že to zmrazíte buď do jednorázových častí, alebo tak, že malú časť "zmrazenej kaše materiálu" odoberiete sterilnou tyčinkou. Pred spustením QC dvakrát subkultivujte tak, ako sa to popisuje vyššie v tejto časti.
Chúlostivé organizmy (NHI)
Rehydratujte organizmus podľa inštrukcií výrobcu.
Subkultivujte na doštičku čokoládového agaru (CAP). Inkubujte 24 hodín pri 35°C v 3% až 5% CO2.
Skontrolujte čistotu.
Subkultivujte na CAP. Inkubujte 24 hodín pri 35°C v 3% až 5% CO2, za použitia druhej subkultúry na nastavenie QC. Ak je to potrebné, na získanie očkovacej látky štandardu McFarland č. 3 kolorimetra, použite aj viac ako jednu doštičku. Použite organizmus pre QC. Pozrite si príslušnú kapitolu Príručnej informácie tejto príručky.
Short-Term Storage:
Streak to Chocolate Agar slants or plates.
Incubate for 24 hours.
Store at room temperature for up to two weeks.
Subculture to a CAP, then incubate for 24 hours at 35°C in 3% to 5% CO2. Use for QC.
Long-Term Storage:
Make a heavy suspension in TSB using two parts defibrinated sheep blood, one part BHI broth and one part glycerol.
Freeze at -70°C. Avoid repeated thawing and refreezing by either freezing in single-use aliquots or by removing a small portion of "frozen slush" with a sterile applicator stick. Subculture twice to a CAP before you run QC.
Yeast (YBC)
Rehydrate the organism according to the manufacturer's instructions.
Subculture twice to Emmon's Sab Dextrose Agar (ESDA). Incubate the first subculture for 48 hours at 30°C. Use a swab to make the second subculture, and incubate it for 24 hours at 30°C. This results in more luxuriant growth, rapid yeast growth, and better performance in the card. Check for purity.
Use the organism for QC. See the appropriate Pinsert chapter in this manual.
Short-Term Storage:
Streak to ESDA.
Incubate.
Store for up to two weeks at 2°C to 8°C.
Subculture once before using.
Long-Term Storage:
Make a heavy suspension in TSB with 15% glycerol.
Freeze at -70°C. Avoid repeated thawing and refreezing by either freezing in single-use aliquots or by removing a small portion of "frozen slush" with a sterile applicator stick. Subculture twice before you run QC.
Krátkodobé skladovanie:
Streknite na šikmé agary alebo doštičky čokoládového agaru.
Inkubujte 24 hodín.
Skladovať môžete pri izbovej teplote až dva týždne.
Subkultivujte na CAP, potom inkubujte 24 hodín pri 35°C v 3% až 5% CO2. Použite pre QC.
Dlhodobé skladovanie:
Za použitia dvoch častí defibrinovanej ovčej krvi, jednej časti vývaru BHI a jednej časti glycerolu vytvorte v TSB ťažkú suspenziu.
Zmrazte na -70°C. Vyhnite sa opakovanému rozmrazovaniu a zmrazovaniu tak, že to zmrazíte buď do jednorázových častí, alebo tak, že malú časť "zmrazenej kaše materiálu" odoberiete sterilnou tyčinkou. Pred spustením QC, dvakrát subkultivujte na CAP.
Kvasinka (YBC)
Rehydratujte organizmus podľa inštrukcií výrobcu.
Dvakrát subkultivujte na Emmonov agar sab dextrózy (ESDA). Prvú subkultiváciu inkubujte 48 hodín pri 30°C. Tyčinkou zoberte druhú subkultiváciu a inkubujte 24 hodín pri 30°C. Toto má za následok bujnejší rast, rýchly rast kvasinky a lepší účinok na karte. Skontrolujte čistotu.
Použite organizmus pre QC. Pozrite si príslušnú kapitolu Príručnej informácie tejto príručky.
Krátkodobé skladovanie:
Streknite na ESDA.
Inkubujte.
Skladovať môžete až dva týždne pri 2°C až 8°C.
Pred použitím raz subkultivujte.
Dlhodobé skladovanie:
Vytvorte ťažkú suspenziu v TSB s 15% glycerolom.
Zmrazte na -70°C. Vyhnite sa opakovanému rozmrazovaniu a zmrazovaniu tak, že to zmrazíte buď do jednorázových častí, alebo tak, že malú časť "zmrazenej kaše materiálu" odoberiete sterilnou tyčinkou. Pred spustením QC dvakrát subkultivujte.
QC Recommendations and Suggestions
Anaerobe Identification (ANI)
Results listed on the QC sheets reflect four hours of reactions.
Determine that the suspension is greater than a McFarland No. 3 Colorimeter standard, and incubate the card with the notches up. Use a Reader/Incubator tray to help maintain the proper position. Incubate the card for four hours (+15 minutes) at 35°C in a non-CO2 incubator. Use a blank, saline-filled card to help interpret the color reactions.
Spot indole reagent - 0.1% p-dimethylaminocinnamaldehyde with 10%HCI.
Gram-Negative Identification (GNI and GNI+)
Repeated subculturing of Bordetella bronchiseptica ATCC 10580 may result in an identification of Nonfermenting Gram-Negative Bacillus (asaccharolytic due to a delayed urea reaction. Using a fresh isolate from frozen or lyophilized stock can alleviate this situation. If all expected results for each biochemical reaction match those listed in the package insert, enter the organism bionumber using the Bioanalysis screen to obtain the identification of B. bronchiseptica. If you do not mark oxidase, B. bronchiseptica may misidentify as Acinetobacter.
B. bronchiseptica is useful for detecting low-level contamination, due to its predominance of negative reactions.
Gram-Negative Susceptibility (GNS)
Set up E. faecalis ATCC 29212 using a McFarland No. 1 Colorimeter standard, and transfer 50µL into 1.8mL of 0.45% saline for testing.
Remember to key in the ATCC number for each organism name.
E. faecalis ATCC 29212 is on the gram-negative organism list specifically for this procedure.
Gram-Positive Identification (GPI)
A third subculture may be necessary to achieve sufficient growth in order to make the appropriate suspension.
Incubate the culture in a 3% to 5% CO2 incubator.
Odporúčania a podnety QC
Anaeróbna identifikácia (ANI)
Výsledky zo zoznamov QC odrážajú štyri hodiny reakcií.
Zistite, či je suspenzia väčšia, ako štandard McFarland č. 3 kolorimetra a kartu inkubujte zárezmi nahor. Drážka čítačky/inkubátora vám pomôže udržať správnu polohu. Kartu inkubujte štyri hodiny (+15 minút) pri 35°C v inkubátore bez CO2. Na pomoc pri interpretácii farebných reakcií použite prázdnu kartu naplnenú fyziologickým roztokom.
Reagent nanášania indolu - 0,1% p-dimetylaminocinnamaldehyd s 10%HCI.
Gram-Negatívna identifikácia (GNI a GNI+)
Opakovaná subkultivácia Bordetella bronchiseptica ATCC 10580 môže mať za následok volanie identifikácie Nefermentačného Gram-negatívneho bacila (asaccharolytic), následkom oneskorenej reakcie močoviny. Použitím čerstvého izolátu zo zmrazených alebo lyofylizovaných zásob môžete túto situáciu zmierniť. Ak sa všetky očakávané výsledky pre každú biochemickú reakciu zhodujú s údajmi v príbalovom letáku, pomocou obrazovky analýzy zadajte biologické číslo organizmu, čím získate identifikáciu B. bronchiseptica. Ak neoznačíte oxidázu, B. bronchiseptica môže byť mylne identifikovaná ako Acinetobacter.
B. bronchiseptica je užitočná na detekciu nízkej kontaminácie následkom svojej prevahy negatívnych reakcií.
Gramnegatívna citlivosť (GNS)
Nastavte E. faecalis ATCC 29212 pomocou štandardu McFarland č. 1 kolorimetra a preneste 50µl do 1,8ml 0,45% fyziologického roztoku na testovanie. Nezabudnite si zaznamenať číslo ATCC názvu každého organizmu.
E. faecalis ATCC 29212 je na zozname gram-negatívnych organizmov, zvlášť pre tento postup.
Grampozitívna identifikácia (GPI)
Na dosiahnutie dostatočného rastu, aby sa vytvorila príslušná suspenzia, môže byť potrebná tretia subkultivácia.
Kultúru inkubujte v inkubátore s 5% CO2.
Erysipelothrix rhusiopathiae is useful for detecting low-level contamination, due to its predominance of negative reactions.
Gram-Positive Susceptibility (GPS)
Set up E. coli ATCC 35218 using a McFarland No. 0.5 Colorimeter standard, and transfer 200µL into 1.8mL of 0.45% saline for testing.
Remember to key in the ATCC number for each organism name.
E. coli ATCC 35218 is on the gram-positive organism list specifically for this procedure.
Neisseria/Haemophilus Identification (NHI)
Results listed on the QC sheets reflect four hours of reactions.
Determine that the suspension is greater than a McFarland No. 3 Colorimeter standard, and incubate the card with the notches up. Use a Reader/Incubator tray to help maintain the proper position. Incubate the card for four hours (+15 minutes) at 35°C in a non-CO2 incubator. Use a blank, saline-filled card to help interpret the color reactions.
You may occasionally obtain a Good Confidence, Marginal Separation call of B. catarrhalis/Moraxella for B. catarrhalis.
Urine Identification (UID/UID-3)
Stock organisms tend to grow more slowly in the selective broths than organisms from fresh clinical specimens. As a result, enumeration results may be lower than expected. Yeast Biochemical (YBC)
Results for QC organisms reflect 24 hours of reactions.
Determine that the suspension is equivalent to a McFarland No. 2 Colorimeter standard. Incubate the card in a horizontal position at 30°C in a VITEK Reader tray, or lay the card flat on the incubator rack, not stacked. You must take readings at 24 hours (+one hour).
If a Reincubate for 24 hours at 30°C message apears for any organism, use a fresh isolate to set up another card.
Erysipelothrix rhusiopathiae je užitočná na detekciu nízkej kontaminácie následkom svojej prevahy negatívnych reakcií.
Grampozitívna citlivosť (GPS)
Nastavte E. coli ATCC 35218 pomocou štandardu McFarland č. 0,5 kolorimetra a preneste 200µl do 1,8ml 0,45% fyziologického roztoku na testovanie. Nezabudnite si zaznamenať číslo ATCC názvu každého organizmu.
E. coli ATCC 35218 je na zozname gram-pozitívnych organizmov, zvlášť pre tento postup.
Neisseria/Haemophilus - identifikácia (NHI)
Výsledky zo zoznamov QC odrážajú štyri hodiny reakcií.
Zistite, či je suspenzia väčšia, ako štandard McFarland č. 3 kolorimetra a kartu inkubujte zárezmi nahor. Drážka čítačky/inkubátora vám pomôže udržať správnu polohu. Kartu inkubujte štyri hodiny (+15 minút) pri 35°C v inkubátore bez CO2. Na pomoc pri interpretácii farebných reakcií použite prázdnu kartu naplnenú fyziologickým roztokom.
Príležitostne môžete dostať požiadavku dobrá istota, hraničná separácia na B. catarrhalis/Moraxella pre B. catarrhalis.
Identifikácia močoviny (UID/UID-3)
Skladové organizmy majú tendenciu rásť pomalšie v selektívnych vývaroch, ako organizmy z čerstvých klinických vzoriek. Výsledky výpočtov môžu byť potom nižšie, ako sa očakávalo. Kvasinka - biochemická (YBC)
Výsledky pre organizmy QC odrážajú 24 hodín reakcií.
Zistite, či je suspenzia ekvivalentná so štandardom McFarland č. 2 kolorimetra. Kartu inkubujte v horizontálnej polohe pri 30°C v drážke čítačky VITEK, alebo kartu položte naplocho na regál inkubátora, nie do zásobníka. Údaje musíte získať do 24 hodín (+jedna hodina).
Ak sa pri niektorom organizme objaví hlásenie Reinkubujte 24 hodín pri 30°C, použite čerstvý izolát a nastavte inú kartu.
Troubleshooting QC Discrepancies
CAUTION: While the card is still in the Reader/Incubator (except for ANI and NHI), print the raw data/percent change (rpcts) and an extra lab report (lrep) for possible culture submission. When a result is outside the stated control limits, check the following:
Visually inspect the card. Are there bubbles, tape problems, bad fills, or incorrect external marks (catalase, coagulase, beta-hemolysis or oxidase)? How was the card inoculated? Which McFarland standard did you use?
The inoculated saline should sit no longer than 15 to 20 minutes, and the inoculated card no longer than 20 minutes, before you place the card in the offline incubator or the VITEK Reader/Incubator, as indicated in the appropriate Pinsert chapter in this manual for the card type. Are there any other QC organisms or cards out of range?
Did you check the saline for sterility? Inoculate saline into nutrient broth (the first three shots from the dispenser before use), and incubate at 35°C for a minimum of 48 hours. Did you use commercially prepared saline or purchase saline from bioMérieux, Inc.? If not, check for proper saline concentration of 0.45% and a pH of 5.5 to 7.2. Did you use the VITEK Colorimeter to make your suspensions? How did you standardize it?
Did you inspect the VITEK Reader arrays?
How are QC organisms subcultured and stored?
Refer to the Testing and Storage of QC Organisms section in this chapter. Cultures stored by other methods, specifically those maintained on agar or slants for long periods of time at room temperature, are subject to loss or change of important biochemical characteristics. These cultures cannot provide reliable results in VITEK cards. Did you repeat the QC test using a fresh QC isolate? Does the problem still exist?
Is the discrepant QC organism of the correct ATCC strain?
Record the lot number, expiration date, card type, organism name, and discrepant result.
Riešenie problémov nezrovnalostí QC
UPOZORNENIE: Kým je karta v čítačke/inkubátore (okrem ANI a NHI), vytlačte hrubé údaje/percentuálnu zmenu (rpct) a extra laboratórnu správu (lrep) pre prípadné predloženie kultúry. Keď je výsledok mimo stanovených kontrolných limitov, skontrolujte nasledovné:
Kartu vizuálne skontrolujte. Vyskytli sa bubliny, problémy s páskou, zlá výplň alebo nesprávne vonkajšie značky (kataláza, koaguláza, beta-hemolýza alebo oxidáza)? Ako bola karta naočkovaná? Ktorý štandard McFarland ste použili?
Naočkovaný fyziologický roztok by nemal stáť dlhšie, ako 15 až 20 minút a naočkovaná karta nie dlhšie, ako 20 minút predtým, ako kartu umiestnite do offline inkubátora alebo čítačky/inkubátora VITEK, ako sa to uvádza v príslušnej kapitole Príručnej informácie v tejto príručke pre daný typ karty. Sú aj nejaké iné organizmy QC alebo karty mimo rámec?
Skontrolovali ste fyziologický roztok alebo sterilitu? Fyziologický roztok naočkujte do živnej pôdy (prvé tri dávky z dispenzéra pred použitím) a inkubujte pri 35<:hs>°C minimálne 48 hodín. Použili ste komerčne pripravený fyziologický roztok alebo fyziologický roztok zakúpený od spoločnosti bioMérieux, Inc.? Ak nie, skontrolujte jeho správnu koncentráciu 0,45% a pH 5,5 až 7,2. Použili ste kolorimeter VITEK na tvorbu suspenzií? Ako ste ho normalizovali?
Skontrolovali ste polia čítačky VITEK?
Ako organizmy QC subkultivujete a skladujete?
Pozrite si časť Testovanie a skladovanie organizmov QC v tejto kapitole. Kultúry skladované inými metódami, obzvlášť tie, ktoré sa udržiavajú na agaroch alebo šikmých agaroch dlhšiu dobu pri izbovej teplote, podliehajú strate alebo zmene dôležitých biochemických vlastností. Tieto kultúry nedokážu na kartách VITEK poskytnúť spoľahlivé výsledky. Opakovali ste test QC za použitia čerstvého izolátu QC? Problém stále pretrváva?
Je odlišný organizmus QC zo správneho kmeňa ATCC?
Zaznamenajte číslo šarže, expiračnú dobu, typ karty, názov organizmu a odlyšný výsledok.
If you have not resolved the QC problem, contact your bioMérieux Technical Specialist for further recommendations.
We may ask you to submit the data to bioMérieux. You must send us the following information when you submit a culture:
Lab Report (lrep). Write the lot number and expiration date on it.
Raw data and percent change (rpcts).
Pure isolate on a culturette or slant.
CIR number. (Provided by your Technical Specialist.)
Form completed in full for each organism submitted.
QC Card Types and Organisms
This section lists the QC organisms required for each card type. For the most recent QC organisms required, see the appropriate package insert.
Ak ste tento problém QC nevyriešili, kontaktujte technika-špecialistu spoločnosti bioMérieux a požiadajte ho o pomoc.
Možno vás požiadame o predloženie údajov pre spoločnosť bioMérieux. Keď predkladáte kultúru, musíte nám poslať nasledovné informácie:
Laboratórnu správu (lrep). Napíšte na ňu číslo šarže a dátum expirácie.
Hrubé údaje a percentuálnu zmenu (rpcts).
Čistý izolát a na kulturete alebo šikmom agare.
Číslo CIR. (Poskytnuté vašim technickým špecialistom.)
Kompletne vyplnený formulár pre každý predložený organizmus.
Typy kariet a organizmy QC
V tejto časti sa uvádzajú organizmy QC, ktoré sa vyžadujú pre každý typ karty. Ohľadom najaktuálnejších požadovaných organizmov QC si pozrite príslušný príbalový leták.